Bloemist: Uitvaarbloemist In Memoriam (Wijzigen) | Uw winkelmandje: 0 items, € 0,- excl. bezorgkosten

Leveringsvoorwaarden

Hieronder worden de algemene- en leveringsvoorwaarden van Uitvaart Bloemist vermeld. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1. Definities

Uitvaart Bloemist: Uitvaart Bloemist, Julianalaan 67-I, 2661 EJ Bergschenhoek.

Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Uitvaart Bloemist een overeenkomst aangaat; Uitvaart Bloemist behoudt zich het recht een klant als particulier of zakelijk te bestempelen, indien een kwestie aan de orde is als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Prijs: De opgegeven prijs exclusief de bezorgkosten.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Uitvaart Bloemist en de wederpartij.

Deze voorwaarden: De toepasselijke algemene voorwaarden opgesteld door Uitvaart Bloemist, de meest actuele versie daarvan.

Producten: Rouwstukken, rouwkransen, rouwharten, kistbedekkingen, strooibloemen, rouwboeketten, sympathieboeketten.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitvaart Bloemist. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan op de website van Uitvaart Bloemist. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Uitvaart Bloemist behoudt zich het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Uitvaart Bloemist erkend.
2.4 Uitvaart Bloemist kan in verband met seizoensgebonden producten niet garanderen dat het geleverde product identiek is aan de foto van het bestelde product getoond in de webshop. Uitvaart Bloemist zal voor zover mogelijk trachten een zo gelijkwaardig mogelijk product af te leveren.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn in Euro en inclusief BTW.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Betaling op de webshop geschiedt via Ideal of creditcard. Betaling wordt direct gedaan na het plaatsen van een order op de webshop van Uitvaart Bloemist.

Artikel 5. Levering

5.1 Levering zal worden afgehandeld door Uitvaart Bloemist in de regio's Lansingerland, Pijnacker, Rotterdam en Zoetermeer. Buiten deze regio's kan de order eventueel worden doorgegeven aan een collega bloemist. Uitvaart Bloemist tracht een zo gelijkwaardig mogelijk product voor de klant af te leveren maar kan hier niet garant voor staan.
5.2 De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van de bezorggegevens (bezorgadres e.d) en het opgegeven e-mailadres. Indien een onjuist bezorgadres is doorgegeven, zijn de eventuele extra bezorgkosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze extra bezorgkosten wordt door Uitvaart Bloemist nader bepaald.

Artikel 6. Zichttermijn

Het zichttermijn, zoals geformuleerd in artikel 7.46d BW, is bij aankopen bij Uitvaart Bloemist, niet van toepassing daar voornoemde type goederen snel kunnen verouderen dan wel vergaan.

Artikel 7. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uitvaart Bloemist, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uitvaart Bloemist. Uitvaart Bloemist houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Uitvaart Bloemist respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 8. Garantie en klachten

8.1 De te leveren goederen dienen te voldoen aan de normaal geldende eisen van kwaliteit en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
8.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Uitvaart Bloemist te worden gemeld. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de klantenservice via telefoonnummer 010 – 22 32 993 of e-mail aan info@uitvaartbloemistinmemoriam.nl .
8.3 Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of navolgende leveringen en geven geen recht betaling voor voorafgaande of navolgende leveringen te weigeren.
8.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de klant niet het recht tot afkeuring van het volledige product.

Artikel 9. Aanbod

9.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uitvaart Bloemist, zich het recht voor die aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of hiervan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Uitvaart Bloemist pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van Uitvaart Bloemist gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 Uitvaart Bloemist kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Uitvaart Bloemist en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Uitvaart Bloemist op haalbaarheid is beoordeeld.

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen op de website en webshop van Uitvaart Bloemist gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Uitvaart Bloemist is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van toeleveranciers van Uitvaart Bloemist alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.
12.3 Uitvaart Bloemist behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitvaart Bloemist gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Uitvaart Bloemist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Uitvaart Bloemist is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Uitvaart Bloemist aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Uitvaart Bloemist zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaart Bloemist uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaart Bloemist wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Uitvaart Bloemist geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 15. Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Uitvaart Bloemist en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Uitvaart Bloemist er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16. Auteursrecht en handelsmerk

16.1 Alle bewoordingen en afbeeldingen vermeld op alle pagina's van de website, webshop en brochures van Uitvaart Bloemist staan onder auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud of een deel hiervan te kopieren, te wijzigen of te verspreiden zonder de toestemming van Uitvaart Bloemist.
16.2 Het logo van Uitvaart Bloemist mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Uitvaart Bloemist.