Bloemist: Uitvaarbloemist In Memoriam (Wijzigen) | Uw winkelmandje: 0 items, € 0,- excl. bezorgkosten

Privacyverklaring uitvaart-bloemist.nl

Uitvaart-Bloemist.nl is onderdeel van Uitvaartbloemist In Memoriam.

Uitvaartbloemist In Memoriam, zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van diegene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Uitvaartbloemist In Memoriam gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

Uitvaartbloemist In Memoriam verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, naam van de overledene of ontvangende familie, adresgegevens van de overledene of ontvangende familie, telefoonnummer en e-mailadres etc. De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Uitvaartbloemist In Memoriam kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of voor de noodzakelijke uitvoering van een overeenkomst dit verplicht is.

Uitvaartbloemist In Memoriam kan persoonsgegevens verwerken op grond van vereiste wettelijke grondslagen zijnde een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de opdrachtgever zijn verkregen, informeert Uitvaartbloemist In Memoriam de betrokkenen omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Uitvaartbloemist In Memoriam noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten en producten aanbieden en leveren. Uitvaartbloemist In Memoriam verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van verkoop van haar producten, het beantwoorden van vragen/klantcontact en het opvragen van informatie ten behoeve van een correcte bezorging. Uitvaartbloemist In Memoriam zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn

Uitvaartbloemist In Memoriam zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Uitvaartbloemist In Memoriam heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Volgens artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht indien de organisatie:

  • een overheidsinstantie of overheidsorgaan is (behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken);
  • hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
  • hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerkingen van bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Vorenbedoelde criteria zijn volgens Uitvaartbloemist In Memoriam niet op haar van toepassing.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Uitvaartbloemist In Memoriam te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

Een verzoek tot rectificatie, verwijding of intrekking van de toestemming voor verwerking dient schriftelijk ingediend te worden, per e-mail of per post. Bij de verwerking van het verzoek zal Uitvaartbloemist In Memoriam vragen om een legitimatiebewijs voor het vaststellen van de identiteit van de betrokkene. Bij geldige verzoeken zal Uitvaartbloemist In Memoriam uiterlijk binnen 4 weken hieraan gehoor geven.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen

Uitvaartbloemist In Memoriam verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een levering, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Uitvaartbloemist In Memoriam deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met uitvoerende bloemisten.

Cookies en web analytics

Uitvaartbloemist In Memoriam maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Uitvaartbloemist In Memoriam gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Uitvaartbloemist In Memoriam maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Uitvaartbloemist In Memoriam de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Wijziging privacyverklaring

Uitvaartbloemist In Memoriam  behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.